کامپوزیت‌های دندانی توسط یک شرکت دانش‌بنیان بومی‌سازی شدند
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌ رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، علی محمودی در خصوص روند فعالیت این شرکت گفت:« در سال 1396 فعالیت خود را آغاز کردیم و در سال 1400 موفق به جذب سرمایه شدیم و توانستیم خط تولید خود در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی کنیم. در نهایت در سال 1401 مجوز دانش‌بنیان کسب کردیم و دی ماه همان سال وارد بازار شدیم.

وی در ادامه با اشاره به فناوری منحصر به فرد این شرکت گفت: «در حال حاضر ما با استفاده از فناوری رنگ ذاتی، کامپوزیت‌هایی تولید می‌کنیم که رنگشان ثبات بیشتری دارد. در این روش با استفاده از فیلر نانوهیبرید، رنگ در هنگام پخت به کامپوزیت اضافه می‌شود. این فناوری در جهان در انحصار شرکت ماست. بـا اسـتفاده از ایـن فنـاوری جدیـد ذرات رنـگ بـه صـورت یکنواخـت در کل مـاده پراکنـده می شـوند. در ایـن فنـاوری بـا ذرات رنـگ ماننـد عناصـر ذاتـی مـاده رفتـار می شـود و نـه صرفـا یـک افزودنـی دیگـر در مرحلـه ترکیـب. تمامـی ایـن مزایـا در عیـن حفـظ خـواص نـوری فوق العـاده همچـون ترانس لوسنسـی، سایه و اپال سـنس بدسـت آمـده اسـت. فنـاوری رنـگ ذاتـی در کنـار نشـتی کـم، جـذب آب و حلالیـت در آب اندک منتـج از ترکیـب منحصـر بـه فـرد مـاده، منجـر بـه افزایـش دوام و کیفیـت ترمیـم میشـود.

مدیرعامل شرکت طرح و توسعه محیا ترمیم در ادامه با بیان این موضوع که پیش از این تمام نیاز کامپوزیت کشور از طریق واردات تامین می‌شد، گفت: «در حدود سال‌های 91 تا 97 حدود 13 تن کامپوزیت وارد کشور شده است. چنین واردات بی‌رویه‌ای هزینه بسیار زیادی را برای دولت به بار آورده است. در حال حاضر ما برای 10 درصد از نیاز بازار برنامه‌ریزی کرده‌ایم، اما چنان چه اقبال عمومی خوب باشد، خط تولید ما ظرفیت برطرف کردن تمام نیاز کشور را نیز دارد.»

او با اشاره به قیمت بالای محصولات وارداتی افزود: «ما محصولاتی با کیفیت A تولید می‌کنیم، در حالی که قیمت آن‌ها در حد محصولاتی با کیفیت B است. ما امیدواریم تا با استفاده از این روش بتوانیم بازار داخلی و حتی خارجی را در دست بگیریم.»

وی در پایان با اشاره برنامه‌ریزی ویژه این شرکت برای صادرات گفت: «ما در حال حاضر  نمونه محصولات خود را برای کشورهای لبنان، سوریه، ترکیه و عراق فرستاده‌ایم. نمونه های ارسالی در سوریه پذیرفته شده‌اند و قرار است تا یک ماه دیگر نمایندگی کامپوزیت‌های شرکت طرح و توسعه محیا ترمیم در آن کشور راه‌اندازی شود.»


کارشناس خبرگزاری تحلیل ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
اشتراک گذاری پست
برچسب‌ها
آرشیو
کامپوزیت‌های دندانی توسط یک شرکت دانش‌بنیان بومی‌سازی شدند
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌ رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، علی محمودی در خصوص روند فعالیت این شرکت گفت:« در سال 1396 فعالیت خود را آغاز کردیم و در سال 1400 موفق به جذب سرمایه شدیم و توانستیم خط تولید خود در دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی کنیم. در نهایت در سال 1401 مجوز دانش‌بنیان کسب کردیم و دی ماه همان سال وارد بازار شدیم.